Search form

Juan 17:12

12Amun diniwu dob berowe, déniyaga gu bero bé barakat i dawét me nirayém Begén. Déniyaga gu bero inok énda i ségétéw métadin bero saliyu bé ségétéwe kailangan mékukum inok métuman i Ménsulate Kébéréhém.