Search form

Juan 17:2

2Non sénarigém Begén i kuwagibé méguléw bé kéluhanay de kéilawan, inok iray guy umule magufusa dob kéluhanay de étéw nirayém Begén.