Search form

Juan 17:21

21Démasalu dob Beeme Abay inok waléy ro sébaan ségiléw bé Betowe. Atin ségiléw bé kédini muwe dob Begéne brab kédiyo guwe dob Beeme, dini ro so damén dob Betowe. Waléy ro damén sébaan inok i de étéw dob duniyae munur ro bé sénuguém Begén.