Search form

Juan 17:23

23Non i Begéne diyou dob berowe, atin i Beeme dini go dob Begéne. Mélaw waléy ro damén tintu sébaan inok i de étéw dob duniyae gétiga ro Beem i séménugu Begén brab féimuém bero loo bé kéféimu me Begén.