Search form

Juan 17:24

24“Abay, i de étéw nirayém Begén, méuyotu de ké i ayo kuwe begey so inok gito roy bantug guwe, sani bantuge nirayém Begén non fénimuém Begén fiyon fo ké énda séna ménlimbag i duniyae de.