Search form

Juan 17:25

25Métintu Abay gu, i de étéw sébanil Beem, énda gétiga ro Beem. Endob i Begéne énggétiga ku Beem. Atin i de ni kuyug, gétiga ro sénuguém Begén.