Search form

Juan 17:26

26Fénggétiga ku beroy fantage bé Beeme, brab fétausé ku so inok i kégédaw me bero waléy ségiléw bé kégédaw me Begén, atin gédiyou dob berowe.” Been i niy dasal Jesuse.