Search form

Juan 17:3

3Atin ay niy kégédote bé umule magufusa: kailangan gétiga roy Beeme brab Begéne, non Beem saén i tintuwe Tulus brab Begén i sénugu me Jesu Kristo.