Search form

Juan 17:5

5Abay, béleewe ni ay niwu dob adafa muwe, féséfuleém dob Begéney bantuge loo bé bantug tuwe tidéw féganay bé énda séna ménlimbag i duniyae de.