Search form

Juan 17:6

6“Féfégétiga kuy fantage bé Beeme dob de étéw dob ni duniya nirayém Begén. Beem i gefee bero, atin nirayém bero dob Begéne, atin ménunur ro bé kébéréh me.