Search form

Juan 17:8

8Non fénsamfay gu dob berowey de kébéréhém nirayém Begén, atin méngginugut ro de. Enggétiga ro toowu tidéw dob Beeme, brab ménunur ro sénuguém Begén.