Search form

Juan 18

Kénéfo i Jesuse

1Amun énggilid i Jesuse démasal, ménagéw beroy de kuyugén ménifar ro bé wayége féndawét Kidron. Wén i do nohok kayéw diyo atin diyo ro téménrén. 2Atin i Judase sani émfékéfoe de énggétiga noy ni gonon non diyo démoyun sélimud i Jesuse bé de kuyugén. 3Mélaw i Judase ménangéy diyo, fénanangguwitén i médoowe sundalo brab de mantay bé lawi i Tuluse sénugu i de odoroy de fadi brab do Fariseo. Ménuwit ro do solo brab do téla-ta brab do kulangén. 4I Jesuse énggétiga non i kéluhanane mérigo séko dob Beene. Mélaw fénggédéto no bero brab ménbéréh mano, “Ati sélédé kome?”

5Séménumbul ro maro, “Sélédé key i Jesuse tidéw Nasaret.”

Atin bang Jesuse, “Begén i no.”

Diyo soy Judase brab been i émfékéfoe bé Jesuse. 6Amun bénréh Jesuse Been i no séléde ro, énggétésunud i de sundalo brab kéluhana ro méntuwar. 7Tidéw béno, ménénginsa man i Jesuse mano, “Ati sélédé kome?”

Atin séménumbul ro maro, “Jesus tidéw Nasaret.”

8Atin bang Jesuse, “Bénréh gun begom, Begén i Jesuse. Mélaw amuk Begén i sélédé kome féagéw gom i de dumo gu ni.” 9Bénréhén i ni inok métuman i kébéréh ne mano, “Abay, énda i énggétadino ku fiyon ségétéw bé de étéw nirayém Begén.”

10Tidéw béno, i Simon Pedrowe rénau noy sundange tidéw dob ruma ne. Atin ténibohén i ségétéwe rifén kay gérotore fadi brab sénilafén i kélingo ne fingé kuwonon. I dawét i ni rifén Malkus. 11Tidéw béno, bénréh Jesuse dob Pedrowe mano, “Rumaém i sundang ma nan. Non i kékérasaya kuwe niray i Tuluse Begén, békén ba kailangan téférasayun mon?”

Ménkukum i Jesuse

12Tidéw béno, i de sundalo beroy odoro ruwe, brab de mantay bé lawi i Tuluse, kénéfo roy Jesuse brab nikét ro. 13Atin nuwit ro sungu dob Anase, térimay gérotore fadi bé no bélintuwa féndawét Kayafas. 14Atin i Kayafase féngginau noy de odoroy de Judio bé gétahe de mano, “Toow na fo fiyo ké ségétéw saén i méléhue inok énda méléhu i kéluhanay de Judio.”

15Atin i Pedrowe brab ségétéwe dumo no kuyug ménfuray ro bé Jesuse. I ni ségétéw kuyug, énggéloloy gérotore fadi, mélaw énggéodor so bé Jesuse mahur mangéy dob fésayaway lawi i gérotore fadi. 16Endob i Pedrowe méntéféled dob liyuy béngaway fésayawane. Tidéw béno, i dumo nuwe kuyug sani énggéloloy gérotore fadi ménsut brab ménsébéréh bé kénogone mantay dob béngawane, brab fénahurén i Pedrowe dob fésayawane. 17I kénogone ni ménénginsa dob Pedrowe mano, “Aw békén ba beem i ségétéwe bé de kuyug i lagéye kénéfo?”

Séménumbul i Pedrowe mano, “Békén begén.”

18Mélégénéy fo bé béno gai. Mélaw i de sugu-suguén brab de guwardiya ménuyag ro aféy atin téménindég diyo méntélagang ro. Atin diyo soy Pedrowe téménindég télagang.

19Atin i gérotore fadi fénénginsaa noy Jesuse fantag bé de kuyugén brab bé de kétoroén. 20Séménumbul i Jesuse mano, “Enda ménbunéy i de kétoro gu. Yamula toroé kuy kéluhanay de étéw non démoyunu témoro dob de lawi féngadafan brab dob lawi i Tuluse dob téngaangay de étéw, non diyo ménlimud i de Judio. Enda foy bénréh gu ké sénkém saén. 21Mélaw sedek fénginsaa mo Begén? Fénginsaa moy de étéw énggégélingo Begén non gétiga roy de kétoro gu.”

22Amun bénréh Jesusey ni, i ségétéwe bé de guwardiya ténamfilingén i Jesuse brab ménbéréh mano, “Aw been i nan i késumbulo muwe bé gérotore fadi?”

23Séménumbul i Jesuse mano, “Amuk tete i bénréh guwe, béréhém ati tetee de. Endob amuk toow i bénréh guwe, sedek tamfilingé mo Begén?”

24Tidéw béno, i Jesuse tafay so nikét fénuwit Anase mangéy dob toowe gérotor fadi féndawét Kayafas.

25Amun i Pedrowe diyo séna dob aféye télagang, fénénginsaay de étéw diyo maro, “Aw békén ba beem soy ségétéwe bé de kuyugén?”

Endob dénirung Pedrowe mano, “Békén begén.”

26Diyo i ségétéwe rifén kay toowe gérotor fadi sani samung i étéwe sénilaf Pedrowey kélingo ne. Ménénginsa mano, “Aw békén ba beem i énggito guwe dumo no bé kékéfo ruwe de dob safade?”

27Atin dénirung Pedrowe man mano, “Békén begén.” Sonom so béno, ménukoro i férufete.

28Tidéw béno, nuwit roy Jesuse tidéw dob lawi Kayafase mangéy dob lawi i méguléwe bero tidéw Roma. Toow fo géfuwén bé no uras. Atin i de odoroy de Judio énda ménahur ro dob lawi i méguléwe inok odoro roy adat ruwe fantag bé kékanduli ruwe. Non amuk mahur ro dob lawi i de étéw békén Judio, énda géamung ro bé kandulie féndawét ro “Témara” non marok mékérésik dob adafay Tulusey de lawi i de étéw békén Judio. 29Mélaw i méguléwe féndawét Pilato ménsut tidéw dob lawi ne mangéy dob berowe brab ménénginsa mano, “Ati funa kome témébo bé ni étéw?”

30Séménumbul ro maro, “Amuk énda i rénigo no tete, énda uwité key de mangéy dob beeme.”

31Atin bang Pilatowe, “Uwit gom mangéy dob kagome kukuman, brab begom i kémukum de ké ati ménbéréhe dob kitab gome.”

Endob séménumbul i de Judio maro, “Endob dob kitab gome do Romano, énda i kuwagib gey kémukum méléhu bé ségétéwe étéw.” 32Ménrigoy ni inok métuman i kébéréh Jesuse fantag bé kaane fégéléhu, sani dob kruse. Non i adat i de Romano, féléhué roy de étéw dob de krus.

33Atin i Pilatowe ménahur dob lawi ne brab ténawagén i Jesuse, atin ménénginsa mano, “Aw Beem i datu i de Judio?”

34Séménumbul i Jesuse mano, “Aw kaam sa kéfegitung i nan loo ké énggélingoo mo tidéw dob de ségiyo bénréh roy nan fantag bé Begéne?”

35Atin bang Pilatowe, “Békénu ségétéw Judio! Endob do falan do dumo mo Judio brab de odoroy de fadi gom i ménuwite Beem dini. Ati tetee rénigo mo?”

36Séménumbul i Jesuse mano, “I sakuf i féguléwo kuwe békén dob duniyae ni. Amuk duniyae niy sakuf i féguléwo kuwe, i de kuyug gu métah ro sétiboh inok énda gékéfooy de Judio Begén. I sakuf i kagéne féguléwon békén dini.”

37Mélaw i Pilatowe ménénginsa mano, “Amuk loo bé nan, aw ségétéw go datu?”

Séménumbul i Jesuse mano, “Toow i kébéréh me, Begén i datue. Atin i funa kuwe ménumah brab ménangéy dob duniyae ni inok féfégésobut guy toowe. Atin i de étéw modor bé toowe, fégélingoé ro Begén.”

38Atin bang Pilatowe, “Ati keeyén i toowe?”

Amun énggébérého Pilatowey ni, ménsut man ménangéy dob de Judio brab bénréhén mano, “Enda i gétiga ku sala i ni étéw. 39Endob i adat gome, sénga kanduli gom féndawét ‘Témara,’ témangéyu ségétéw férisu, sani ati fémilié kome. Aw méuyot gom de ké tangéyé kuy ni étéw datu gom do Judio?”

40Séménumbul ro mékes maro, “Békén Been i tangéyéne. Méuyot gey de ké tangéyé moy Barabase saén.” (I Barabase ni, beeney ségétéwe ménakaw.)