Search form

Juan 18:1

Kénéfo i Jesuse

1Amun énggilid i Jesuse démasal, ménagéw beroy de kuyugén ménifar ro bé wayége féndawét Kidron. Wén i do nohok kayéw diyo atin diyo ro téménrén.