Search form

Juan 18:11

11Tidéw béno, bénréh Jesuse dob Pedrowe mano, “Rumaém i sundang ma nan. Non i kékérasaya kuwe niray i Tuluse Begén, békén ba kailangan téférasayun mon?”