Search form

Juan 18:14

14Atin i Kayafase féngginau noy de odoroy de Judio bé gétahe de mano, “Toow na fo fiyo ké ségétéw saén i méléhue inok énda méléhu i kéluhanay de Judio.”