Search form

Juan 18:15

15Atin i Pedrowe brab ségétéwe dumo no kuyug ménfuray ro bé Jesuse. I ni ségétéw kuyug, énggéloloy gérotore fadi, mélaw énggéodor so bé Jesuse mahur mangéy dob fésayaway lawi i gérotore fadi.