Search form

Juan 18:16

16Endob i Pedrowe méntéféled dob liyuy béngaway fésayawane. Tidéw béno, i dumo nuwe kuyug sani énggéloloy gérotore fadi ménsut brab ménsébéréh bé kénogone mantay dob béngawane, brab fénahurén i Pedrowe dob fésayawane.