Search form

Juan 18:17

17I kénogone ni ménénginsa dob Pedrowe mano, “Aw békén ba beem i ségétéwe bé de kuyug i lagéye kénéfo?”

Séménumbul i Pedrowe mano, “Békén begén.”