Search form

Juan 18:18

18Mélégénéy fo bé béno gai. Mélaw i de sugu-suguén brab de guwardiya ménuyag ro aféy atin téménindég diyo méntélagang ro. Atin diyo soy Pedrowe téménindég télagang.