Search form

Juan 18:20

20Séménumbul i Jesuse mano, “Enda ménbunéy i de kétoro gu. Yamula toroé kuy kéluhanay de étéw non démoyunu témoro dob de lawi féngadafan brab dob lawi i Tuluse dob téngaangay de étéw, non diyo ménlimud i de Judio. Enda foy bénréh gu ké sénkém saén.