Search form

Juan 18:22

22Amun bénréh Jesusey ni, i ségétéwe bé de guwardiya ténamfilingén i Jesuse brab ménbéréh mano, “Aw been i nan i késumbulo muwe bé gérotore fadi?”