Search form

Juan 18:23

23Séménumbul i Jesuse mano, “Amuk tete i bénréh guwe, béréhém ati tetee de. Endob amuk toow i bénréh guwe, sedek tamfilingé mo Begén?”