Search form

Juan 18:25

25Amun i Pedrowe diyo séna dob aféye télagang, fénénginsaay de étéw diyo maro, “Aw békén ba beem soy ségétéwe bé de kuyugén?”

Endob dénirung Pedrowe mano, “Békén begén.”