Search form

Juan 18:26

26Diyo i ségétéwe rifén kay toowe gérotor fadi sani samung i étéwe sénilaf Pedrowey kélingo ne. Ménénginsa mano, “Aw békén ba beem i énggito guwe dumo no bé kékéfo ruwe de dob safade?”