Search form

Juan 18:33

33Atin i Pilatowe ménahur dob lawi ne brab ténawagén i Jesuse, atin ménénginsa mano, “Aw Beem i datu i de Judio?”