Search form

Juan 18:36

36Séménumbul i Jesuse mano, “I sakuf i féguléwo kuwe békén dob duniyae ni. Amuk duniyae niy sakuf i féguléwo kuwe, i de kuyug gu métah ro sétiboh inok énda gékéfooy de Judio Begén. I sakuf i kagéne féguléwon békén dini.”