Search form

Juan 18:37

37Mélaw i Pilatowe ménénginsa mano, “Amuk loo bé nan, aw ségétéw go datu?”

Séménumbul i Jesuse mano, “Toow i kébéréh me, Begén i datue. Atin i funa kuwe ménumah brab ménangéy dob duniyae ni inok féfégésobut guy toowe. Atin i de étéw modor bé toowe, fégélingoé ro Begén.”