Search form

Juan 18:38

38Atin bang Pilatowe, “Ati keeyén i toowe?”

Amun énggébérého Pilatowey ni, ménsut man ménangéy dob de Judio brab bénréhén mano, “Enda i gétiga ku sala i ni étéw.