Search form

Juan 18:7

7Tidéw béno, ménénginsa man i Jesuse mano, “Ati sélédé kome?”

Atin séménumbul ro maro, “Jesus tidéw Nasaret.”