Search form

Juan 19

1Tidéw béno, i Pilatowe fénbadasén i Jesuse. 2Atin i de sundalo méndot ro do suwaran kélég brab lénuku ro, atin fénsayaf ro bé Jesuse. Tidéw béno, fénkégal roy Jesuse furo kégal toow fo métaah, maak datu. 3Atin déniyangka ro maro, “Méraru damén i datu i de Judio.” Atin ténamfiling ro médoo gule.

4Tidéw béno, ménangéy man i Pilatowe dob de étéw ménribuk brab bénréhén mano, “Uwité ku mangéy dob téngaanga kome inok fégétiga ku begom énda i salaén.” 5Atin ménsut i Jesuse séménayaf do lénuku suwar brab kéménégal furo. Tidéw béno, ménbéréh i Pilatowe mano, “Téngténg gom, ay niy étéwe.”

6Amun énggitoy de odoroy de fadi brab de guwardiya, ménkes ro maro, “Féléhuén, kélabonén dob kruse!”

Tidéw béno, ménbéréh i Pilatowe mano, “Uwit gom brab begom i kémélabo de. Endob i begéne, karangé ku énda i salaén.”

7Atin bang i de ménlimud, “Dob kitab geye fatut féléhuén non béréhé no Beene kun i Nga i Tuluse.”

8Amun énggélingoo Pilatowey de ni, ménuman i kégilak ne. 9Mélaw ménséfule man mahur dob lawie brab fénénginsaa noy Jesuse mano, “Hon i tidéwo muwe de?” Endob énda séménumbul i Jesuse. 10Mélaw bang Pilatowe, “Sedek énda sémumbul go? Aw énda gétiga mo de ké wén i kuwagib gu témangéy Beem, loo so méméléhu Beem dob kruse?”

11Atin séménumbul i Jesuse mano, “Gagané mo rigonén i nan dob Begéne sabaf saén nirayay Tuluse beem kuwagib. Been i funa nuwe i étéwe ménuwit Begén dini toow na fo dakél i sala ne.”

12Amun énggélingoo Pilatowey ni, ménuyot damén témangéy bé Jesuse. Endob ménékes i de Judio maro, “Amuk fétangéyém i nan étéw, sébanil go wayo bé gérotore datu Sesar dob Roma. Non i ségétéwe étéw émbéréh been kun i datue, beeney sébanile bé Sesare.”

13Amun énggélingoo Pilatowey kébéréh ruwe, fénsutén man i Jesuse. Tidéw béno, ménsar dob saray de kémukum dob gonone féndawét Gabata dob késébéréhe Hebreo (i atag ne i suduwe batéw.) 14Gédétén géutuh bé no térésang atin i gétunduge fuweh, kémanduli i de Judio féndawét “Témara”. Tidéw béno, ménbéréh i Pilatowe dob de Judio mano, “Ay ni datu gome.”

15Atin ménékes man i de étéw maro, “Féléhuén, kélabonén dob kruse!”

Atin ménénginsa i Pilatowe mano, “Aw méuyot gom de ké kélaboné kuy datu gome dob kruse?”

Tidéw béno, séménumbul i de odoroy de fadi maro, “Enda i ségiyo datu gey saliyu bé Sesare dob Roma.”

16Tidéw béno, naté Pilatowe dob berowey Jesuse inok kélaboné ro dob kruse. Atin nangéy roy Jesuse.

Kénlaboy Jesuse dob kruse

17Mélaw nuwit roy Jesuse mésut dob no ingéd brab ménangéy ro dob gonone féndawét Golgota dob gonone féndawét Golgota dob késébéréh i Hebreowe (i atag ne “gonoy kulobong uléwe”). Atin bé kéagéw ruwe fénduwal ro bé Jesusey krus ne. 18Amun énggégumah ron diyo, i de sundalo, kénlabo roy Jesuse dob kruse. Atin kénlabo ro soy de ruwo gétéw lagéy dob de krus. I ségétéwe de fingé dob kuwono Jesuse, brab i ségétéwe de fingé dob biwong Jesuse. Atin diyo i Jesuse ténunggul dob kérara ruwe. 19Atin wén i sénulat Pilatowe, féndiyo ro dob krus Jesuse mano, “I Jesuse tidéw Nasaret, datu i de Judio.” 20Médooy de Judio énggébasa bé no non i ni gonon kénlaboy Jesuse dob kruse énda mérayuén dob Jerusalem. Atin sénulatén dob téléwe timan késébéréh, Hebreo, Latin, brab Griego. 21Endob i de odoroy de fadi i de Judio ménbéréh ro dob Pilatowe maro, “Kago sulatén de ‘Datu i de Judio’. Yamula sulatém loo bé ni, ‘I ni étéw ménbéréh mano, Begén i datu i de Judio.’ ”

22Endob séménumbul i Pilatowe mano, “I sénulat guwe, énda fakayén fégalinén.”

23I de sundalo, amun énggilid ron kénlaboy Jesuse dob kruse, éndot roy de kégalén, sénbaad ro fot gétéw. Atin éndot ro soy lambung ne. Atin non nawél énda i kumbanga no, 24i de sundalo ménsébéréh ro maro, “Katom riyasén de. Yamula sékung-kungo tom, atin i témabane gékaan.” Ménrigoy ni inok métuman i Ménsulate Kébéréh i Tuluse mano, “Sénbaad roy de kégal gu brab sénkung-kungo roy lambung guwe.” Atin been i nan i rénigoy de sundalo.

25Gédét dob krus Jesuse, diyo téménindég i idéng ne, brab tuwaréy idéng ne libun, brab bawag Kleopase féndawét Maria, brab ségétéwe so Maria tidéw Magdala. 26Amun énggito Jesusey idéng ne brab ségétéwe na kuyugén toow fo kégédawa no, ménbéréh dob idéng ne mano, “Iday, béleewe ni beeney nga me.”

27Atin ménbéréh so dob kuyug ne mano, “Béleewe ni beeney idéng me.” Mélaw méntidéw bé no, i kuyug Jesuse ni nuwitén i idéng Jesuse mule brab fénbatién dob lawi ne.

Ménléhu i Jesuse

28Tidéw béno, amun énggétiga Jesuse ménggilidén i kéluhanane, ménbéréh mano, “Téruménu,” inok métuman i Ménsulate Kébéréh i Tuluse fantag bé Jesuse.

29Wén i katiyae diyo ménféno bé mélémuwe arak. Mélaw nérém roy maake gafas atin ténunggul ro dob métaahe kayéw brab féndiyo ro dob ba Jesuse. 30Atin amun énggéséfo no, ménbéréh mano, “Enggilidén.” Tidéw béno, méntédungul atin ménléhuén.

31Tidéw béno, i de odoroy de Judio nongot ro dob Pilatowe ké fétéfoén i sékéy i de étéw dob de krus inok magad méléhu. Non i de Judio méuyot ro ké mékédan i lowoh i de étéw dob de krus bé no so gai, non bé gétunduge de térésang Sabado sani gaiwe témérén ro. Brab been i térésange bé kékanduli ruwe. Mélaw toow fo mékétéfu. 32Mélaw i de sundalo ténéfo roy sékéy i de ruwo gétéw lagéy dumo Jesuse énggéséréngan kénlabo dob de krus. 33Endob amun ménfégédét ro dob Jesuse, énggito ro ménléhuén. Mélaw éndaén ténéfo roy de sékéyén. 34Endob i ségétéwe bé de sundalo dénilékén i tébing Jesuse atin réménanas i darae brab wayég. 35Begéney étéwe énggégito bé ni ménrigo. Gétiga ku toow, brab ureté ku toow fo toow inok munur gom de. 36Ménrigoy de ni inok métuman i Ménsulate Kébéréh i Tuluse mano, “Fiyon sébaan bé de bukalén, énda i météfo de.” 37Brab wén soy Ménsulate Kébéréh i Tuluse mano, “Téngténgéy de étéw i dénilék ruwe.”

I kélébénge bé Jesuse

38Tidéw béno, wén i ségétéwe lagéy féndawét Jose tidéw Arimatea, ménangéy dob Pilatowe brab nongotén i bangkay Jesuse. I Josehe ni ségétéw so kuyug Jesuse éndob énda ménfayagén non mégilak bé de odoroy de Judio. Tidéw béno, ténungkas Pilatowey bangkay Jesuse, mélaw nangéy Josehe. 39Atin i Nikodemowe sani lagéye téménukaw bé Jesuse bé kélungonone, ménodor bé Josehe brab ménuwit fot folo gékilo fégéféamut. (I ni fégéféamut mira ménsélawék bé aloewe.) 40Atin i de ni lagéy bénaus roy bangkay Jesuse bé futee safut atin sénlawék roy fégéféamute ni. Non been i niy adat i de Judio ké lémbéng ro.

41Gédét dob gono Jesuse ménléhu, wén i do nohok kayéw diyo. Atin dob ni gonon wén i mantuwe rénigo lébéng takub énda séna ménlébéngo no. 42Non bé gétunduge de térésang Sabado sani gaiwe témérén ro, fénagayas ro lénébéng i Jesuse dob lébénge ni, non gédét.