Search form

Juan 19:11

11Atin séménumbul i Jesuse mano, “Gagané mo rigonén i nan dob Begéne sabaf saén nirayay Tuluse beem kuwagib. Been i funa nuwe i étéwe ménuwit Begén dini toow na fo dakél i sala ne.”