Search form

Juan 19:13

13Amun énggélingoo Pilatowey kébéréh ruwe, fénsutén man i Jesuse. Tidéw béno, ménsar dob saray de kémukum dob gonone féndawét Gabata dob késébéréhe Hebreo (i atag ne i suduwe batéw.)