Search form

Juan 19:14

14Gédétén géutuh bé no térésang atin i gétunduge fuweh, kémanduli i de Judio féndawét “Témara”. Tidéw béno, ménbéréh i Pilatowe dob de Judio mano, “Ay ni datu gome.”