Search form

Juan 19:22

22Endob séménumbul i Pilatowe mano, “I sénulat guwe, énda fakayén fégalinén.”