Search form

Juan 19:24

24i de sundalo ménsébéréh ro maro, “Katom riyasén de. Yamula sékung-kungo tom, atin i témabane gékaan.” Ménrigoy ni inok métuman i Ménsulate Kébéréh i Tuluse mano, “Sénbaad roy de kégal gu brab sénkung-kungo roy lambung guwe.” Atin been i nan i rénigoy de sundalo.