Search form

Juan 19:26

26Amun énggito Jesusey idéng ne brab ségétéwe na kuyugén toow fo kégédawa no, ménbéréh dob idéng ne mano, “Iday, béleewe ni beeney nga me.”