Search form

Juan 19:28

Ménléhu i Jesuse

28Tidéw béno, amun énggétiga Jesuse ménggilidén i kéluhanane, ménbéréh mano, “Téruménu,” inok métuman i Ménsulate Kébéréh i Tuluse fantag bé Jesuse.