Search form

Juan 19:38

I kélébénge bé Jesuse

38Tidéw béno, wén i ségétéwe lagéy féndawét Jose tidéw Arimatea, ménangéy dob Pilatowe brab nongotén i bangkay Jesuse. I Josehe ni ségétéw so kuyug Jesuse éndob énda ménfayagén non mégilak bé de odoroy de Judio. Tidéw béno, ténungkas Pilatowey bangkay Jesuse, mélaw nangéy Josehe.