Search form

Juan 19:4

4Tidéw béno, ménangéy man i Pilatowe dob de étéw ménribuk brab bénréhén mano, “Uwité ku mangéy dob téngaanga kome inok fégétiga ku begom énda i salaén.”