Search form

Juan 19:41

41Gédét dob gono Jesuse ménléhu, wén i do nohok kayéw diyo. Atin dob ni gonon wén i mantuwe rénigo lébéng takub énda séna ménlébéngo no.