Search form

Juan 19:5

5Atin ménsut i Jesuse séménayaf do lénuku suwar brab kéménégal furo. Tidéw béno, ménbéréh i Pilatowe mano, “Téngténg gom, ay niy étéwe.”