Search form

Juan 2

I Jesuse dob uyote

1Ménruwo gétérésangan tidéw béno, wén i uyot dob Kana, sébaan ingéd dob Galilea. Atin i idéng Jesuse diyo dob uyote ni. 2Diyo soy Jesuse brab de kuyugén non sénéngkat ro so bero dob ni uyot. 3Amun ménétéyén i arake, ménbéréh i idéng Jesuse dob Beene mano, “Endaén i arak ro.”

4Endob séménumbul i Jesuse mano, “Iday, kago suguén Begén. Enda séna énggumah i gai guwe émfégito bé barakat guwe.”

5Tidéw béno, i idéng Jesuse ménbéréh dob de sugu-suguén mano, “Rigo gom i kéluhanay béréhé nuwe begom.”

6Wén i ném timan do dakél binangga diyo, usaréy de Judio ahuron wayég fégéféguse ro loo bé adat ruwe. (Labi téléw folo gélaya i kédakél i séngae binangga.) 7Bénréh Jesuse dob de sugu-suguén mano, “Féno gom wayég i de binangga.” Mélaw fénéno ro wayég i de binangga déméngér ké toow fo féno. 8Tidéw béno, bénréhén bero mano, “Sakug gom de kloh, brab uwit gom dob méguléwe bé ni uyot.” Atin rénigo ro.

9Amun i méguléwe bé uyote ménggétemtem de, békénén wayég, non ménwaléyén arak. Atin énda énggétiga noy ténidéwoy ni de arak. Endob gétigay de sugu-suguén séménakug de. Tidéw béno, i méguléwe ni ténabarén i témérimawe lagéy. 10Brab ménbéréh mano, “Dob de dumo do karagiya, i de étéw duwoté ro métah i fiyowe arak, brab buluk énggéinémén témantuy kéluhanay kanawe, tidéw béno duwoté roy mélémuwe de. Endob i beeme dénuwotém wayoy toowe balilaga arak géfuray béni!” Been i bénréh i uléwe.

11Rénigo Jesusey ni sungu mékégaif dob Kana, ingéd dob Galilea. Fénggito noy barakat ne diyo, atin i de kuyugén ménunur dob Beene.

12Amun énggilidén i uyote, i Jesuse brab idéng ne, brab de tuwaréyén, brab de kuyugén, ménagéw ro mangéy Kapernaum. Atin ménbati ro diyo bé ménfiroye gétérésangan.

I Jesuse dob lawi i Tuluse

13Gédétén i kandulie féndawét “Témara” kay de Judio, mélaw ménénagé i Jesuse mangéy Jerusalem. 14Dob fésayaway lawi i Tuluse, énggito noy de étéw émfébéléy do fégétulak safi, bili-bili, marafati. Brab énggito no soy de lémuluk kurta ménsar dob sékuloy de ahaya ro. 15Mélaw réménigo fégétafésén taléy brab dénédélén bero tidéw dob lawi i Tuluse. Dénédélén soy de safi brab do bili-bili. Atin bénluweén i de ahayay de lémuluk kurta brab sénawarén i de félatah ro. 16Atin ménbéréh dob de émfébéléy marafati mano, “Uwit gom tékédan i de ni. Kagom rigonén fadiyan i lawi i Boh guwe!” 17Atin énggétédémoy de kuyugén i Ménsulate Kébéréh i Tuluse mano, “O Tulus, i kéimu guwe bé lawi me, maak aféy dob fédéw guwe.”

18Atin i de odoroy de Judio ménénginsa ro dob Jesuse maro, “Amuk wén i kuwagibém tidéw dob Tuluse bé ni rénigo mo, fégitonon gey mékégaif émféféngintoow de.”

19Sénumbulo Jesuse bero mano, “Rundas gom i lawi i Tuluse ni, atin fétindégé ku man bé téléwe gétérésangan.”

20Séménumbul i de Judio maro, “I ni lawi Tulus, mén-fot folo bra ném gébélintuwa i kéfétindége de, atin fétindégé mo man bé téléwe gétérésangan saén?”

21Endob i lawi i Tuluse béréhé Jesuse, been i lowoh ne. 22Amun gilid méntébule i Jesuse, énggétédémoy de kuyugén i bénréh ne. Atin ménunur ro bé Ménsulate Kébéréh i Tuluse brab de bénréh Jesus.

23Bé kédiyo Jesuse dob Jerusalem, bé gaiy kékanduli i de Judio féndawét “Témara”, médooy méngginugute bé Jesuse non énggito roy médoowe mékégaif rénigo no. 24Endob énda séménarig i Jesuse bero non gétiga noy kéluhanay étéwe. 25Enda kailanga no ureton fantag bé étéwe non gétiga noy fédéw i kéilawane.