Search form

Juan 2:1

I Jesuse dob uyote

1Ménruwo gétérésangan tidéw béno, wén i uyot dob Kana, sébaan ingéd dob Galilea. Atin i idéng Jesuse diyo dob uyote ni.