Search form

Juan 2:10

10Brab ménbéréh mano, “Dob de dumo do karagiya, i de étéw duwoté ro métah i fiyowe arak, brab buluk énggéinémén témantuy kéluhanay kanawe, tidéw béno duwoté roy mélémuwe de. Endob i beeme dénuwotém wayoy toowe balilaga arak géfuray béni!” Been i bénréh i uléwe.