Search form

Juan 2:12

12Amun énggilidén i uyote, i Jesuse brab idéng ne, brab de tuwaréyén, brab de kuyugén, ménagéw ro mangéy Kapernaum. Atin ménbati ro diyo bé ménfiroye gétérésangan.