Search form

Juan 2:15

15Mélaw réménigo fégétafésén taléy brab dénédélén bero tidéw dob lawi i Tuluse. Dénédélén soy de safi brab do bili-bili. Atin bénluweén i de ahayay de lémuluk kurta brab sénawarén i de félatah ro.