Search form

Juan 2:17

17Atin énggétédémoy de kuyugén i Ménsulate Kébéréh i Tuluse mano, “O Tulus, i kéimu guwe bé lawi me, maak aféy dob fédéw guwe.”