Search form

Juan 2:18

18Atin i de odoroy de Judio ménénginsa ro dob Jesuse maro, “Amuk wén i kuwagibém tidéw dob Tuluse bé ni rénigo mo, fégitonon gey mékégaif émféféngintoow de.”