Search form

Juan 2:22

22Amun gilid méntébule i Jesuse, énggétédémoy de kuyugén i bénréh ne. Atin ménunur ro bé Ménsulate Kébéréh i Tuluse brab de bénréh Jesus.