Search form

Juan 2:23

23Bé kédiyo Jesuse dob Jerusalem, bé gaiy kékanduli i de Judio féndawét “Témara”, médooy méngginugute bé Jesuse non énggito roy médoowe mékégaif rénigo no.